Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacybeleid

High Feyve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt, deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en High Feyve, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@higfeyve.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die ik verwerk

High Feyve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk en wanneer:

Als je contact met mij opneemt voor een offerte of een vraag
Als je vragen voor mij hebt of een offerte wilt ontvangen dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


Om offertes op te stellen en naar je te versturen. 

Voordat ik voor je aan de slag ga, stuur ik je eerst een offerte toe. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van koophandel nummer (optioneel)
 • Bankrekeningnummer (optioneel) 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om een overeenkomst uit te voeren, afspraken met je te kunnen maken en eventueel aantekeningen van gesprekken te maken.

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van koophandelnummer (optioneel)
 • Bankrekeningnummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Om te kunnen factureren en incasseren. 

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Ik sla hiervoor de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van koophandel nummer (optioneel)
 • Bankrekeningnummer (optioneel) 

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening. 

Wanneer er wijzigingen zijn in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of andere belangrijke zaken dan stel ik je hiervan natuurlijk op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je op de hoogte te kunnen stellen:

 • Naam
 • Emailadres

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

High Feyve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 7 jaar na ons laatste contact.

E-mail

E-mail ouder dan 6 maanden wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden

High Feyve deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ikj een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. High Feyve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (E-boekhouden)

Mijn webhosting verzorgen (Versio)

Mijn boekhouding doen (BG Groep)

Mijn e-mails versturen/beheren ( Gmail)

Delen van persoonsgegevens met derden

High Feyve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door High Feyve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@higfeyve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

High Feyve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@higfeyve.nl

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@hoghfeyve.nl. Ik neem dan direct actie.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door High Feyve om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf. In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van High Feyve ga je akkoord met deze wijzigingen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die High Feyve verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. High Feyve accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd contact opnemen per mail: info@highfeyve.nl of per post: High Feyve, Orpheuslaan 15 3438 VT Nieuwegein

High Feyve is geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 89643569

Versie: april 2023